रागाला योग्य दिशा दिली तर….

रागावरती नियंत्रण करण्यास एक सुंदर उदाहरण —-
एका वकीलाच्या ऑफीसमध्ये संवाद –
“नेहमीप्रमाणे बसलो होतो. एक पक्षकार आले. हातात कागदाची पिशवी. रापलेला चेहरा. वाढलेली दाढी. मळलेली कपडे. म्हणाले.. सगळ्या च जमीनीवर स्टे लावायचा आहे. आणखी काय कागदं पाहीजेत? किती खर्च येईल?
मी त्यांना बसायला सांगितल. ते
खुर्चीवर बसले. त्यांची सर्व कागदपञे तपासली. त्यांच्याकडून माहीती घेतली. अर्धा पाउण तास गेला. मी त्यांना सांगितलं. मी अजून कागदपञे पाहतो. तुमच्या केसचा विचार करूया. तुंम्ही असं करा ४ दिवसांनी परत या.
४ दिवसांनी ते पक्षकार पुन्हा आले. तसाच अवतार. भावा बद्दलचा राग अजूनही कमी झाला नव्हता.मी त्यांना बसायची खूण केली. ते बसले.
मग मीच बोलायला सुरूवात केली. मी तुमची कागदपञे पाहीली.
तुंम्ही दोघे भाव. एक बहीण. आई वडील लहानपणीच गेले. तुमच शिक्षण ९ वी पास. धाकला भाव M.A.B.ed. तुंम्ही भावाच्या शिक्षणासाठी शाळा सोडली. रानात लंगोटीवर राबला. नेव्रा दाजीच्या हीरीवर दगड फोडली. सदाबापूच्या उसात च-या पाडल्या. पण भावाच्या शिक्षणाला पैसा कमी पडू दिला नाही.
एकदा बहीण शेतात गुरं चारत होती. तुमचा भाऊ शाळेतून आला होता. कसा तो म्हशीच्या आडवा गेला आणि त्याच्या अवघड जागी शिंग लागलं. चड्डी रक्तबंबाळ झाली. तुंम्ही खांद्यावरून त्याला बोरगावला नेलं. खर म्हणजे त्यावेळी तुमचं पण कळत वय नव्हत….फक्त कळती माया होती.. आई बापाच्या मागं यांचा मीच आई बाप ही भावना होती…
तुमचा भाव B.A ला गेला. उर भरून आला. तुंम्ही पुंन्हा जोमानं कष्ट उपसायला लागला. पण अचानक त्याला किडनीचा ञास सुरू झाला. दवाखानं केल..बाहेरचं केलं..पण गुण आला नाही..शेवटी डॉक्टरनं किडनी काढायला सांगितली.
तुंम्ही तुमची किडनी दिली.
हापीसर झाल्यावर खुप फिरायच आहे..नोकरी करायची आहे..तुला आमच्यापेक्षा लय ञास.. आंम्ही रानातली माणसं. आंम्हाला एक किडनी असली तरी चालतय.तुंम्ही बायकोच सुध्दा न ऐकता किडनी दिली.
भाव M.A ला गेला. होस्टेलवर रहायला गेला. गावात मटण पडलं..डबा नेवून द्यावा. शेतात कणसं आली..कणस नेवून द्यावी. कुठला सण आला.. पोळ्यांचा डबा द्यावा..घरापासून हॉस्टेलच अंतर २५ की.मी. पण तुंम्ही सायकलने गेला. घासातला घास घातला.
भावाला नोकरी लागली.. तुंम्ही गावात साखर वाटली..
३ वर्षीपुर्वी त्याचं लग्न झालं ..झालं म्हणजे त्यानंच केल. तुंम्ही फक्त हजर होता. पण तरी अभिमान होता..
भावाला नोकरी लागली. भावाच लग्न झालं..आता तुम्हाला आणि बायकापोरांना सुख लागणार होतं; पण झाल उलटच….
लग्न झाल्यापासुन भाव घरी येत नाही..बोलावलं तर म्हणतो; मी बायकोला शब्द दिलाय.. घरी पैसा देत नाही..विचारलं तर म्हणतो अंगावर कर्ज आहे.. गेल्यावर्षी कोल्हापुरात फ्लॅट घेतला. विचारल तर म्हणतो कर्ज काढून घेतलाय..
सगळ सांगून झाल्यावर मी थोडावेळ थांबलो.
नंतर म्हणालो …आता तुमचं म्हणण आहे की त्याने घेतलेल्या मिळकतीवर स्टे लावायचा ?
तो पटकन म्हणाला; हो बरोबर…
मी म्हणलं; स्टे लावता येईल. भावाने खरेदी केलेल्या मिळकतीमधला हिस्सापण मिळेल. पण……
पण तुंम्ही दिलेली कीडनी परत मिळणार नाही. तुंम्ही भावासाठी आटवलेलं रक्त परत मिळणार नाही. तुंम्ही त्याच्यासाठी खर्च केलेलं आयुष्यपण परत मिळणार नाही..आणि मला वाटतयं या गोष्टीपुढं त्यानं घेतलेल्या फ्लॅटची किंमत शुन्य आहे.
त्याची नियत बदलली. तो त्याच्या वाटंनं गेला. तुंम्ही त्याच वाटनं नको जाऊसा. तो भिकारी निघाला..तुंम्ही दिलदार होता.. दिलदारच रहा.. तुंम्हाला काहीएक कमी पडणार नाही.. उलट मी म्हणेन वडीलोपार्जित मिळकतीमधला तुमचा हिस्सा तेवढा पेरा..त्याचा हिस्सा पडीक राहुद्या.. कोर्ट कचेरी करण्यापेक्षा मुलांना शिकवा..शिकुन तुमचा भाव बिघडला ; म्हणुन पोरं बिघडणार नाहीत..
त्यान १० मिनीटं विचार केला.. सगळी कागद पिशवीत कोंबली.. डोळं पुसत म्हणाला; चलतो सायेब..
या गोष्टीला ५ वषॅ झाली. परवा तो पक्षकार अचानक ऑफीसला आला. बरोबर गोरागोमटा पोरगा. हातात कसलीतरी पिशवी.मी म्हणल बसा..तो म्हणाला , ‘बसायला न्हाय आलो सायेब, पेढं द्यायला आलोय’.
हा माझा पोरगा. न्युझिलॅंन्डला असतो. काल आलाय. आता गावात ३ मजली घर हाय. ८-९ एकर शेत घेतलय. तुंम्ही म्हणाला होता कोर्ट कचेरीच्या वाटला लागु नका.
मी पोरांच्या शिक्षणाची वाट धरली..
मला भरुन आलं… हातातला पेढा हातातच राहीला…”
रागाला योग्य दिशा दिली तर पुन्हा रागवायचि वेळ येणार नाही.

 

One more what’s up post…………….

Again not sure about the person who wrote it. Salute to that writer….

 

 

Combined Defence Service (CDS)

Combined Defence Service :

Age-limits:
19-24 Years Indian Military Academy
19-22 Years Naval Academy
19-23 Years Air Force Academy
19-25 Years Officers’ Training Academy

Tentative Exam Schedule
Notification of Examination – August and March
Conduct of Examination – February and August

Note : Examination held twice a year

Educational Qualifications:
IMA & OTA               -Degree of a recognized University or equivalent
Naval Academy         -B.Sc. with Physics & Mathematics or Bachelor of Engg
Air Force Academy  -B.Sc. with Physics and/or Mathematics or Bachelor of Engg

Candidates appearing at the degree or equivalent examination also eligible to compete. Such candidates will be required to submit the proof of passing the requisite qualifying examination by a date to be specified in the Commission’s Notice for the Examination.

Written Examination Details:

Written Examination
(a)    For Indian Military Academy
Naval Academy and
Air Force Academy
1. English (Objective type) 100 Marks
2. General Knowledge(Objective type) 100 Marks
3. Elementary Mathematics (Objective type) 100 Marks
Total 300 Marks
(b) For Officers’ Training Academy 1. English (Objective type) 100 Marks
2. General Knowledge (Objective type) 100 Marks
Marks for SSB Interviews
IMA, NA and AFA 300 Marks
OTA 200 Marks

Combined Defence Service Exam

Date of Notification: July 16,2016
Last date of reciept of completed Application Form: 12 Aug, 2016
Date of CDS Exam is : 23 rd October, 2016

How to apply for exam:
Candidates are required to apply online on http://www.upsconline.nic.in

Career options after 12th commerce
Below is list of career options after 12th commerce

 1. B.com (Bachelor of Commerce) – 3 yrs
 2. CA Foundation (Chartered Accountancy Stage I)
 3. CS Foundation(Company Secretary Stage I)
 4. B.C.A (Bachelor of Computer Applications) – 3 yrs
 5. B.B.A (Bachelor of Business Administration) – 3 yrs
 6. B.B.M (Bachelor of Business Management) – 3 yrs
 7. B.B.S (Bachelor of Business Studies) – 3 yrs
 8. B.M.S (Bachelor of Management Studies) – 3 yrs
 9. B.M.M (Bachelor of Mass Media) – 3 yrs
 10. B.F.D (Bachelor of Fashion Design) – 3 yrs
 11. B.El.Ed (Bachelor’s in Elementary Education) – 4 yrs
 12. D.El.Ed (Diploma in Elementary Education) – 2 yrs
 13. B.P.Ed (Bachelor of Physical Education) – 3-4 yrs
 14. B.SW (Bachelor of Social Work) – 3 yrs
 15. BS (Bachelor of Science)  – Animation and Multimedia – 3-4 yrs
 16. B.F.A ( Bachelor of Fine Arts) – 3 yrs
 17. B.H.M (Bachelor of Hotel Management) – 4 yrs
 18. B.Arch
 19. D.Ed
 20. Call Center
 21. LLB Integrated Law course. Duration is 5 years. It is a combination of General Graduation course and L.L.B

Comparison of BBA,BBM, BBS and BMS

CBSE 10th result 2016

CBSE 10th result 2016:

The CBSE will declare the class 10 result on May 28 at 2 pm.

Results can be obtained on below website:
http://cbseresults.nic.in
http://www.cbse.nic.in
http://www.results.nic.in

How to check 10th CBSE results 2016:

 1. Go to website http://cbseresults.nic.in
 2. On May 28, after 2 pm there will be link for class 10th result.
 3. Enter your roll number and school number(From admit card)
 4. Click Submit

 

Great story – Ant and Wealthy man

Ant and Wealthy man

Truly Superb and a Big Eye opener…..

One Sunday morning, a wealthy man sat in his balcony enjoying sunshine and his coffee when a little ant caught his eye which was going from one side to the other side of the balcony carrying a big leaf several times more than its size. The man watched it for more than an hour. He saw that the ant faced many impediments during its journey, paused, took a diversion and then continued towards destination.

At one point the tiny creature came across a crack in the floor. It paused for a little while, analyzed and then laid the huge leaf over the crack, walked over the leaf, picked the leaf on the other side then continued its journey.

The man was captivated by the cleverness of the ant, one of God’s tiniest creatures. The incident left the man in awe and forced him to contemplate over the miracle of Creation. It showed the greatness of the Creator. In front of his eyes there was this tiny creature of God, lacking in size yet equipped with a brain to analyze, contemplate, reason, explore, discover and overcome. Along with all these capabilities, the man also noticed that this tiny creature shared some human shortcomings.

The man saw about an hour later the creature had reached its destination – a tiny hole in the floor which was entrance to its underground dwelling. And it was at this point that the ant’s shortcoming that it shared with the man was revealed. How could the ant carry into the tiny hole the large leaf that it had managed to carefully bring to the destination? It simply couldn’t!

So the tiny creature, after all the painstaking and hard work and exercising great skills, overcoming all the difficulties along the way, just left behind the large leaf and went home empty-handed.

The ant had not thought about the end before it began its challenging journey and in the end the large leaf was nothing more than a burden to it. The creature had no option, but to leave it behind to reach its destination. The man learned a great lesson that day.

Isn’t that the truth about our lives?

We worry about our family, we worry about our job, we worry about how to earn more money, we worry about where we should live – 5 bedroom or 6 bedroom house, what kind of vehicle to buy – a Mercedes or BMW or a Porsche, what kind of dresses to wear, all sorts of things, only to abandon all these things when we reach our destination – The Grave.

We don’t realize in our life’s journey that these are just burdens that we are carrying with utmost care and fear of losing them, only to find that at the end they are useless and we can’t take them with us…..

How to join NDA (National Defence Academy)

National Defence Academy:

To join National Defense Academy a candidate must appear in the entrance exam conducted by Union Public Service Commission, New Delhi, twice a year. The Union Public Service Commission is solely responsible for issuing guidelines for selection and the final conduct of the entrance examination. Minimum Educational Qualification is 12th Class pass in 10+2 Pattern.

Age Limit:

Age-Limits 16-1/2 – 19 years

Examination Paper:

There will be 2 papers in NDA (National defence academy) and National Academy (NA) written exam. The papers in all the subjects will consist of objective type questions only. The question papers of Mathematics & Part B of General Ability Test will be set bilingually in Hindi as well as English. Time duration for each paper is 2 ½ Hours . Subjects & Maximum Marks details mentioned below.

S. No Subjects Time Duration Maximum Marks
1 Mathematics 2 ½ Hours 300
2 General Ability Test 2 ½ Hours 600
Total 900
SSB Test/ Interview 900

Interview:
Qualified candidates in the written examination will be called for Interview conducted by SSB (Services selection board).
For Army, Navy Wings & 10 +2 Entry Scheme candidates need to undergo Intelligence Test & Personality Test, but for Air Force Wing the candidates must attend a Pilot Aptitude Test. The Interview Consists both Intelligence & Personality Test.

Intelligence and Personality Test:
The SSB procedure consists of two stage Selection process-stage I and stage II. Only those candidates who clear the stage I are permitted to appear for stage II.

The details are :
a. Stage I comprises of Officer Intelligence Rating (OIR) tests are Picture Perception Description Test (PP&DT). The candidates will be shortlisted based on combination of performance in QIR Test and PP and DT.
b. Stage II Comprises of Interview, Group Testing Officer Tasks, Psychology Tests and the Conference. These tests are conducted over 4 days.

The personality of a candidate is assessed by three different assessors viz. the Interviewing Officer (IO), Group Testing Officer (GTO)and the Psychologist. There are no separate weight-age for each test. The marks are allotted by assessors only after taking into consideration the performance of the candidate holistically in all the test. In addition, marks for Conference are also allotted based on the initial performance of the candidate in the three techniques and decision of the Board. All these have equal weight-age. The various tests of IO, GTO and Psych are designed to bring out the presence/ absence of Officer like Qualities and their train-ability in a candidate. Accordingly candidates are Recommended or Not Recommended at the SSB.

N.B: Air force given pilot aptitude test only once for the candidate’s .The test selected candidates will go to every subsequent Interview.

How to apply for NDA Upsc exam:

Candidates are required to apply online by using the website www.upsconline.nic.in

E-Admit Cards:

The eligible candidates shall be issued an e-Admit Card three weeks before the commencement of the examination. The e-Admit Card will be made available on the UPSC website (www.upsc.gov.in) for being downloaded by candidates. No Admit Card will be sent by post. All the applicants are required to provide valid & active e-mail i.d. while filling up online application form as the Commission may use electronic mode for contacting them.

After Selection at the National Defence Academy, Pune

The selected candidates for the three services, viz, Army, Navy and Airforce are given preliminary training in both academic and physical for a period of 3 Years at the National Defence Academy which is an Inter-Service Institution. The training during the first two and half years is common to the cadets of three wings. The cadets on passing out will be awarded B.Sc./B.Sc.(Computer)/BA. Degree from Jawaharlal Nehru University, Delhi.

On passing out from the National Defence Academy:

 • Army Cadets go to the Indian Military Academy, Dehradun,
 • Navel Cadets to Indian Naval Academy Ezhimala and
 • Air force cadets to Air Force Academy, Hyderabad.

At IMA

At the I.M.A Army Cadets are known as Gentlemen Cadets and are given strenuous military training for a period of one year. On successful completion of training Gentlemen Cadets are granted Permanent Commission in the rank of Lieutenant subject to being medically fit in “SHAPE-I” one.

At Indian Naval Academy

The Naval cadets are selected for the Executive Branch of the Navy, on passing out from the National Defence Academy and are given further training at Indian Naval Academy, Ezhimala for a period of one year on successful completion of which they are promoted to the rank of Sub Lieutenants.

At Air Force Academy

Air Force Cadets receive flying training for a period of 1½ years. However, at the end of 1 year of training they are given provisional Commission in the rank of Flying Officer. After successful completion of further training of six months they are absorbed as permanent commissioned officers on probation for a period of one year.

Gentlemen Cadets during the entire duration of training in Service Academies i.e. during training period at IMA shall be entitled to stipend of Rs 21,000/- p.m.

Apart from providing graduation degrees, NDA has the finest infrastructure for professional training. You’ll find phenomenal opportunities to develop your personality and cultivate new interests.

There are 31 extra-curricular activities to choose from. You haveaero-modeling, golf, gliding, sailing, wind surfing, astronomy, photography andmany more. For more details about NDA, visit NDA website http://www.nda.nic.in.

Sainik Schools:

 • There are sainik schools and Army schools which prepares candidates for NDA.
 • Check this out.

Sainik School Satara

Sainik School Satara

Sainik School, Satara is situated at Satara City, on Pune-Banglore highway. It was the first Sainik School amongst a chain of 24 such schools established in the country. Sainik School, Satara was founded on 23 Jun 1961. through the visionary efforts of Shri Yashwantrao Chavan, the Chief Minister of Maharashtra State. It was inaugurated by the Defence Minister of India, Shri V K Krishna Menon with the aim of preparing boys academically, mentally and physically for entry into the National Defence Academy and other Defence Academies, who hail from financially weaker sections of the society and thereby removing the regional imbalance for such entries in the Armed Forces.

Academics

Sainik School Satara is affiliated to the Central Board of Secondary Education (CBSE), New Delhi and is also active member of the Indian Public School’s Conference. In class twelve the Cadets have to appear twice in the Union Public Service Commission examination for entry into the National Defence Academy.

Website : http://sainiksatara.org/

Admission Procedure and fee structure:

Admissions in Sainik School Satara are meant for boys only. The entrance examination is held for admission to class VI & IX. Boys who are between the age of 10-11 years and 13-14 years respectively on 1st July of the year in which admission is sought are eligible to take the examination. For admission to class IX, the boys should be studying in class VIII in a recognized school. Admissions are made strictly in order of merit only in classes VI and IX.

Reservation

15% of the available seats are reserved for Schedule Caste candidates and 7.5% for Schedule Tribe candidates. 25% of the balance seats are reserved for the children of serving and retired defence personnel. The remaining seats are filled up by open category candidates based on the order of merit.
The application form, prospectus and sample question papers are made available by Sainik School Satara in the months of October and November.

WRITTEN TEST

The details of written test are as under: –

Class VI

Test Subject Booklet Marks Time
I Mathematical Knowledge Test One 100 each 2 hours
Language Ability Test
II Intelligence Test One 100 50 Min.

Class IX

Test Subject Booklet Marks Time
I Mathematics One 200 + 75 2½ hours
Science
II English One 100 + 75 2 hours
Social Studies

Selected candidates, as per merit, out of the qualified candidates have to face an Interview Board at school and a Medical Board in the Government Civil Hospital. The final merit list is prepared on the basis of marks obtained by the candidates in the written test and interview. Admission are given on the basis of final merit list and reservation form. For other details, contact to school administration in the second week of October on school phone numbers

FEES DETAILS: 2015-16

The amount required to be paid by the parents at the time of admission for the year 2015-2016 is as under.

Sr
No
Heads Quarterly basis
        Rs.
Half  yearly basis
          Rs.
Yearly basis
        Rs.
1 Fees 13224-00 26347-00 52493-00*
2

3

4

5

6

7

Clothing

Cadet Messing

Pocket Money

Incidental charges

Additional charges

Caution Money ( General)

1500-00

15486-00

1500-00

1500-00

13410-00

3000-00

1500-00

15486-00

1500-00

1500-00

13410-00

3000-00

1500-00

15486-00*

1500-00

1500-00

13410-00

3000-00

8 Total payable  by
(General Cadet)
at the time of admission
49620-00 62743 -00 88889-00
9 Total payable by
( SC/ST  cadet)
at the time of admission
48120-00 61243-00 87389-00
10 Remaining tuition fees
Payable in installments
Rs 13,224/- to be paid towards quarterly fees payable on 1 st of each quarter i.e 01 Sep, 01 Dec, and 01 Mar Rs 26,347/- to be paid towards fees II nd half yearly installment payable on 01 Dec At the time of reopening of the school

NOTE :
1. Scholarships as and when received from the Govt of Maharashtra/Social welfare Dept/ Ministry of Defence will be credited to the cadet’s account.
2. All parents irrespective of income group and category are required to submit fees in advance.
3. An additional charges of Rs. 13410/- as approved by the LBA will be remitted towards miscellaneous expenditure like dhobi charges, haircut, cinema, extra clothing, extra medicine, games equipment like football shoes, hockey sticks, extra stationary and books, school magazine, school diary, track suits, coupons, canteen items, stitching charges, insurance, CBSE / UPSC charges, hikes/excursions / journey expenditure etc.
4. # Caution money for SC/ST is Rs. 1,500/-

SAINIK SCHOOL SATARA’DETAILS OF SCHOLARSHIPS

Maharashtra Govt Scholarship

Income Amount
Up to Rs. 7800/- p.m. 15,500/- ( Including clothing chg of Rs 1500/- for new entrant)
Rs. 7,801/- to 9,300/- p.m. 12,000/- ( Including clothing chg of Rs 1500/- for new entrant)
Rs. 9,301/- to 10,500/- p.m. 7,000/-
Rs. 10,501/- to 11,400/- p.m. 3,500/-
Rs. 11,401/- p.m. and onward Nil

 2.  Ministry of Defence Scholarship *

Category Amount
Non commissioned Officers,
other Ranks and Ex-Servicemen
Rs 32000/- fees per year
Junior commissioned officer and
Ex-Servicemen
Rs 16000/- fees per year

 3.  Social Welfare Department Scholarship (Maharashtra Govt)

Category Amount
(a) SC/ST cadet whose parents total income is below Rs 65,290/- per annum. . Entire expenditure excluding caution Deposit
/td>
(b) VJNT/ SBC cadet whose parents total income is below Rs 1 lakh per annum

* Increase in Income slabs as per VI CPC report and Revision of Scholarship rates is under consideration of the Govt of Maharashtra.

CBSE Examination Results 2016

How to check CBSE class 12th result’s:

There are various ways to check the CBSE class 12 results. Here are a few of them:
1) As always, the results will available on the following websites:

2) The CBSE also introduced digital marksheets this year which will be provided to the students through www.digilocker.com .

3) Like previous years, CBSE will also offer results via IVR. Simply dial 01124300699 (+911124300699 if you are outside India) or 01128127030 (+911128127030 if you are outside India) and follow the instructions to get your Class 12 result.

Highlights of Results:
• 92% students have cleared the exam (83.05% in 2015).
• 88.58% girls have passed; 78.85% boys have cleared the exam.
• Thiruvananthapuram has the highest pass percentage of 97.61%. Chennai stands second with 92.63%.
• All-India topper in all categories, Sukriti Gupta of Montfort School in Ashok Vihar, scores 99.4%.

Courses and Career options after B.Com

Courses and Career options after B.Com 

These are some courses that you can pursue after B com:

 1. Chartered Accountancy (CA)
 2. Certified Financial Analyst (CFA)
 3. Cost Accountancy (from ICWA)
 4. Company Secretary ship (CS)
 5. Mcom (Master in Commerce)
 6.  MBA ( Master of Business Administration)

CA
One of the most common careers that cross every commerce student’s mind is CA. The Chartered Accountancy course is conducted by the Institute of Chartered Accountants of India (www.icai.org) and requires one to clear 3 Examinations over the period of time

 • Common Proficiency Test (CPT)
  • Test of 4 subjects
 • Integrated Professional Competence Course (IPCC)
  • Group I
  • Group II
 • CA Final
  • Group I
  • Group II

Articleship :
The students after clearing Group I of IPCC is required to register for Articleship with experienced CAs for a period of 2.5 – 3 years.

After clearing both groups of IPCC and successfully completing your articleship you can  appear for CA Final. Final CA again has two groups and after clearing both the groups you become CA.

Who can register directly for CA Course without CPT:-
1. Graduates or Post Graduates from Commerce stream having secured in aggregate a minimum of 55% of the total marks or its equivalent grade or other Graduates or Post Graduates having secured in aggregate a minimum of 60% of the total marks or its equivalent grade in the examination conducted by any recognized University (including Open University).
2. Candidates who have passed the Intermediate level examination or its equivalent examination by whatever name called conducted by The Institute of Cost Accountants of India or by The Institute of Company Secretaries of India.

Fees:
For registering with IPPC you have to pay Rs 9000 while the fee for CPT is Rs 6700.

CFA:

 • CFA Program is a professional credential offered by CFA Institute to Investment and Financial professionals.
 • The CFA Program has three different Levels and the minimum time required to clear all three is around 2.5 years (although the overall average is around 4 years)
 • CFA Program charter membership requirements include, but not limited to 48 months of acceptable professional work experience and passing the Level I, Level II, and Level III exams

Those aspiring to be Chartered Financial Analysts need to register themselves with ICFAI. It is a must that the candidate applying should be a graduate. Postgraduates are also allowed to apply for  the course. The candidate is allowed to register any time of the year. There is no minimum marks required as part of the eligibility criteria. Even candidates who are in their final year can also apply for the course.

ICWA:

ICWA stands for Cost and Work Accountancy. On 28th May, 1959 the Institute of Cost and works Accountants of India (ICWAI) was setup under the Cost and Works Accountants Act, 1959.

Levels of Cost Accountancy:

There are 3 levels:
Foundation,
Intermediate and
Final examinations and
three years of practical training

Eligibility:

Eligibility for admission to “foundation” level: passed Class 10 or equivalent from a recognized Board or Institution.
Eligibility for admission to “intermediate” level: Passed Senior Secondary School Examination (10+2) & Foundation Course of CMA (ICAI)/ Graduation in any discipline other than Fine Arts/ Foundation (Entry Level) Part I Examination of CAT of the Institute/ Foundation (Entry Level) Part I Examination and Competency Level Part II Examination of CAT of the Institute OR Passed Foundation of ICSI/Intermediate of along with 10+2.

Exams are held twice a year – June & December

Fees:

Admission Type Eligibility Fees(Oral) Fees(Postal) Students would be eligible to appear in Examination from
Admission to Foundation Course Passed Class X 4000/- 4000/- Dec 2016
Registration to Intermediate Course Passed Foundation Course or Graduates 20000/- 20000/- Dec 2016
Enrollment to Final course Passed Intermediate 17000/- 17000/- Dec 2016

 

CS:

Stages to become a Company Secretary:

After 12th:

The student who would like to join the Course after 10+2 pass or equivalent has to undergo three stages to pursue the Company Secretaries Course:

 • Foundation Programme
 • Executive Programme
 • Professional Programme

Foundation Programme which is of eight months duration can be pursued by 10+2 pass or equivalent students of Arts, Science or Commerce stream (Excluding Fine Arts)

After Graduation
The Student who would like to join the Course after passing the Graduation has to undergo two stages of the Company Secretaryship:

 • Executive Programme
 • Professional Programme

Executive Programme can be pursued by a Graduate of all streams except Fine Arts.
Professional Programme can be pursued only after clearing the Executive Programme of CS Course.

Practical Training:

Student has to go 15 months of practical training which may opt after passing the executive program.

After completion of professional course and 15 months training student will joined as Associate Member of the ICSI and called as Associate company secretary (ACS).

Examination:

Admission to this CS course is open throughout the year. Examinations are held twice a year in June & December.

Examination dates:

Cut off dates for admission to CS course: .
For Foundation Programme 31st March for appearing in December Examination  in the same year
30th September for June Examination next year
For  Executive Programme 28th February for appearing in both modules in December Exams in the same year  year
31st May for appearing in single module in December Examination in the same year
31st August  for appearing in both modules in June Exam in the next year
30th November for appearing in single module in June Examination in the next year.

Company Secretary Course fee:

CS foundation course registration – 4500/-
CS Executive course registration – 8500/-
CS final course registration – 12500/- to 13500/- (Commerce/Non-commerce)

Wet N Joy Water Park Lonavala

Wet N Joy:

‘Wet N Joy’ water park lonavla is a new water park with 36 varied points for fun ride, eating and rest inside which is developed by Malpani group in Lonavala after Shirdi (Nasik). This park is now open to is India’s biggest wave park, beautifully made beside wide landscapes surrounded by greenery and mountains for family, adults and kids.

Also called ‘Magic Mountain Amusement Park’

Distance:

Distance of this water park is 53 km from pune and 87 km from Mumbai.

Duration:
Min and Max : 1 Day

Route And Time taken:

 1. Pune -> Aundh -> wakad -> Old Pune Mumbai highway
 2. Address: Old Mumbai Pune highway, Near Karla, Post Kamshet, Pune, Maharashtra 410405
  Phone:096572 34444

Map:

 

WetNJoyLonavla

 

Ticket prices

Adult Child Sr. citizen Group
Weekdays 990/- 690 690 0-24
Weekends 1190/- 890 890 0-24
Weekdays 910 635 635 25-49

Discount 5%

Weekends 1095 820 820 25-49
Weekdays 870 610 610 50 – above

Discount 10%

Weekends 1075 785 785 50 – above

Locker

Locker 200/- (100 rent and 100/- deposit)

Costumes

Costumes 350/- (200 rent and 150/- deposit)

Rides:

Family Rides:

Disko H2O
——————
Your space to be wet and wild

Area for Family: 2077 Sq ft
Ladies Area : 936 Sq ft
Boomerango
—————
With butterflies in your stomach, see the world upside down

Ride Length: 369 ft
Ride Height: 47 ft

Cyclone
Where life comes a full circle and leaves you wanting for more

Ride Length: 132 ft
Ride Height: 47 ft
Tornadoo
Rattle along for never felt sensations

Ride Length: 429 ft
Ride Height: 40 ft

Royal Castle
Countless rides, innumerable surprises and lifetime of memories

Mat Racer
A bumpy race where you have nothing to lose

Ride Length: 222 ft
Ride Height: 47 ft

Lazy River
Laze your way through the meandering river

River Length: 984ft

Thunderr Waves
When you can’t stop the waves, learn to surf

Area Under water: 46339 Sqft
Beach Area: 12518 Sqft

Kids rides

Fungama
A world of wonders for kids, as they love it the most

Pool Area : 4747 Sq ft

Royal Castle
Countless rides, innumerable surprises and lifetime of memories

Thrill rides

Nightmare
You won’t see what’s coming your way

Ride Length: 410 ft
Ride Height: 47 ft
Xtreme Volcano
Rippling waves, loads of fun and a curling you!

River Length: 591 ft
Area: 12,000 litres
Coaster Blaster
Double the fun! Make it quadruple instead!

Ride Length: 694 ft
Ride Height: 51 ft

Whizzzard
A sudden competitor, an unexpected race

Ride Length: 165 ft
Ride Height: 59 ft
Sky Fall
A never ending slide for splash of fun

Ride Length: 324 ft
Ride Height: 68 ft
Free Fall
A surprise 90 degree hump from 69 ft

Ride Length: 313 ft
Ride Height: 69 ft

Park Timing:

10AM to 6PM

Wet N Joy water park Review:

 1. Wave pool  is big as advertised and is good place to enjoy.
 2. Water park area is  big so large no. of people can stay settle easily.
 3. Food is average quality & will cost you Rs.  150-190/-
 4. Slides without mat may lead to injury so be cautious during those rides
 5. Good onetime experience.

Reviews from friends who visited:

 1. Some of them got skin burns not sure it was due to excessive chlorine (chlorine burns) or due to day being too hot.
 2. Slide mats are small